openvpn-devel by date (2002-04)

Google
 
Web openvpn.net

April 02, 2002

05:03 [Openvpn-devel] OpenBSD diffs. Janne Johansson
05:28 [Openvpn-devel] Success with my OBSD diffs. Janne Johansson
07:45 [Openvpn-devel] OBSD more tests done and failed. Janne Johansson
08:25 [Openvpn-devel] More BSD TUN info. Janne Johansson
15:55 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. James Yonan

April 03, 2002

23:02 Re: Debian package Alberto Gonzalez Iniesta

April 04, 2002

01:06 [Openvpn-devel] Re: Debian package James Yonan
01:16 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. Janne Johansson
01:47 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. James Yonan
01:57 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. Janne Johansson
02:22 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. James Yonan
02:41 Re: Debian package Alberto Gonzalez Iniesta
03:01 [Openvpn-devel] More on BSD vs Linux tun devices. Janne Johansson
03:16 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. Janne Johansson
04:19 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. James Yonan
04:37 Re: [Openvpn-devel] More BSD TUN info. Janne Johansson
07:26 [Openvpn-devel] Now it works far better on/against BSD. Janne Johansson
19:21 Re: [Openvpn-devel] Now it works far better on/against BSD. James Yonan
23:52 Re: [Openvpn-devel] Now it works far better on/against BSD. Janne Johansson

April 05, 2002

00:52 Re: [Openvpn-devel] Now it works far better on/against BSD. Janne Johansson
01:06 Re: On the topic of my email. Again. Janne Johansson
01:58 Re: On the topic of my email. Again. Janne Johansson
02:52 Re: [Openvpn-devel] Now it works somewhat on/against BSD. Janne Johansson

April 16, 2002

01:57 [Openvpn-devel] Multi-user openvpn Jean-Eric Cuendet
11:53 Re: [Openvpn-devel] Multi-user openvpn James Yonan

April 18, 2002

16:22 [Openvpn-devel] --inactive flag Jean-Eric Cuendet

Mail converted by MHonArc 2.6.10